Hình hộp chữ nhật

Đặc điểm Diện tích xung quanh Diện tích toàn phần Thể tích

Diện tích toàn phần

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là tổng của diện tích xung quanh và diện tích 2 đáy.

Ta có:

Sxq = (a+b) × 2 Sđ = a ×b

Vậy:

Stp = (a + b ) x 2 x h + a x b x 2

Trong đó:

Stp: Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật.

a: chiều dài của hình hộp chữ nhật

b: Chiều rộng của hình hộp chữ nhật

h: Chiều cao của hình hộp chữ nhật.

Lưu ý: Khi ta biết diện tích toàn phần và chiều dài, chiều rộng của hình hộp chữ nhật, ta có thể tính được diện tích xung quanh bằng cách lấy diện tích toàn phần trừ đi diện tích 2 mặt đáy của hình hộp chữ nhật đó.

Sxq = Stp − axbx2

Tương tự khi ta biết diện tích toàn phần và diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật, ta có thể tìm được diện tích mặt đáy của hình hộp bằng cách lấy diện tích toàn phần trừ đi diện tích xung quanh rồi chia cho 2.

Sđ = (Stp − Sxq) : 2

Một dự án của Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt - Tp Huế @từ 2021