hình tròn

Đặc điểm Thực hành vẽ Chu vi Diện tích

Tính diện tích hình tròn

- Diện tích hình tròn bằng diện tích hình có dạng bình hành vừa ghép được.

- Diện tích hình có dạng bình hành vừa ghép được bằng tích của bán kính nhân với nửa độ dài đường tròn hay bằng:

r x C/2 = r x r x 3,14.

- Diện tích hình tròn bằng:

r x r x 3,14

- Muốn tính diện tích của hình tròn ta lấy bán kính nhân với bán kính rồi nhân với số 3,14.

Công thức:

S = r x r x 3,14

Trong đó: S là diện tích hình tròn, r là bán kính hình tròn

Một dự án của Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt - Tp Huế @từ 2021