hình thang

Đặc điểm Thực hành vẽ Chu vi Diện tích

Tính diện tích hình thang

Đường cao của hình thang:

AH là đường cao. Độ dài AH là chiều cao.AH là đường cao. Độ dài AH là chiều cao.

Diện tích hình thang:Diện tích hình thang ABCD bằng diện tích hình tam giác ADK.

Diện tích hình tam giác ADK là:

(CD + AB) x AH : 2

Diện tích hình thang ABDC là:

(CD + AB) x AH : 2

Diện tích hình thang bằng tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo) rồi chia cho 2 hay

Diện tích hình thang bằng trung bình cộng 2 đáy nhân với chiều cao.

S = (a+b)xh : 2

Trong đó: S là diện tích; a,b là độ dài các đáy; h là chiều cao

Lưu ý: Khi ta có diện tích và chiều cao của hình thang ta có thể tính trung bình cộng 2 đáy của hình thang bằng cách lấy diện tích chia cho chiều cao của hình thang:

(a + b ): 2 = S : h

Hoặc Khi ta có diện tích và chiều cao của hình thang ta có thể tính độ dài đáy bé (hoặc đáy lớn) bằng cách lấy 2 lần diện tích chia cho chiều cao trừ đi độ dài đáy bé (đáy lớn).

a = 2 x S : h - a

hoặc

b = 2 x S : h - a

Khi ta có diện tích và độ dài 2 đáy của hình thang ta có thể tính chiều cao bằng cách lấy 2 lần của diện tích chia cho tổng độ dài hai cạnh đáy hình thang đó.

h= S x2 : (a + b)

Một dự án của Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt - Tp Huế @từ 2021