điểm

Điểm Điểm ở giữa Trung điểm

Điểm

Chấm một điểm lên trên bảng, kí hiệu là A. Ta có : Điểm A

Chấm một chấm vào vở, kí hiệu là B, ta có điểm B.


-Người ta dùng các chữ in hoa A, B, C,… để đặt tên cho điểm.

Một dự án của Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt - Tp Huế @từ 2021