hình bình hành

Đặc điểm Thực hành vẽ Chu vi Diện tích

Chu vi hình bình hành

Chu vi hình bình hành ABCD bằng:

a + b + a + b= (a +b) x 2

Chu vi hình bình hành bằng tổng độ dài bốn cạnh của hình bình hành đó hay Chu vi hình bình hành bằng tổng độ dài hai cạnh liền kề nhân với 2 (cùng đơn vị đo)

Công thức:

C= (a +b)x 2

Trong đó: C: chu vi của hình bình hành, a, b: độ dài hai cạnh liền kề của hình bình hành.

Một dự án của Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt - Tp Huế 2021